การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดประกวดขบวนแห่งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562

 
          วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ดร.พงษ์ศักดิ์ ภูกาบขาว ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดประกวดขบวนแห่งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 (หน่วยงาน/องค์กร ที่เข้าร่วมประกวดขวนแห่ฯ) ซึ่งมีหน่วยงานตอบรับการเข้าร่วมประกวดขวนแห่งานเทศกาลไหมนานาชาติฯ ประจำปี 2562 ดังนี้ มหาวิทยาลัยมหามกุฎมหาวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ธนาคารกรุงไทย เทศบาลนครขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หอการค้าจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับองค์กรธุรกิจเอกชน ในเครือ เซ็นทรัลกรุ๊ป สวนน้ำ Dino Water Park ขอนแก่น เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม เทศบาลตำบลเมืองเก่า เทศบาลตำบลบ้านเป็ด เทศบาลตำบลพระลับ เพื่อเป็นการจับสลากลำดับของขบวนแห่ในการจัดงานในคร้งนี้ ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลโมลี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

 

ภาพกิจกรรม