การประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 / 2562

            วันที่ 23 กันยายน 2562  นายศรัทธา  คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 / 2562 ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการประกาศนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อให้มีการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กแบบขั้นบรรไดที่มีความต่อเนื่องและยั่งยืนให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน 2 ปี โดยความร่วมมือระหว่าง ศธจ.,สพป.,สพม.,อปท.ภาคเอกชน รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยเน้นตำบลเป็นฐานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก มุ่งเน้นให้ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมดำเนินการในแต่ละตำบล  ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ได้มี นายอำเภอ,ผู้แทนภาคเอกชน,แทนภาคประชาชน,ผู้บริหารในสำนักงานเขตพื้นที่,ผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เสนอปัญหา/อุปสรรค และแนวทาง เพื่อประกอบการพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น