การประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์โควิด –19 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด