การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2562

          14 สิงหาคม 2562 นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2562 ว่าด้วยเรื่องเสนอพิจารณา 1.กรอบและทิศทางการบริหารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาขอนแก่น 2. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 3. ข้อมูลสารสนเทศด้านโอกาสและคุณภาพทางการศึกษา (ตามแผนการศึกษาชาติ) 4.ข้อมูลเฉพาะกิจ 5. ร่างคำสั่งอนุคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ผู้เข้าประชุมประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาเขต 25 ผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่น ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลโมลี อ.เมือง จ.ขอนแก่น