การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและผู้รับผิดชอบโครงการประจำหน่วยงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565