การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ “การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม ระดับจังหวัด ” ครั้งที่ 1/2562

   

                วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ “การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม ระดับจังหวัด ” ครั้งที่ 1/2562 เพื่อเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา โดยมี นายสุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลโมลี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2

 

ภาพกิจกรรม