การประชุมการดำเนินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อดำเนินงานตามแนวทางการประเมินการจัดทำคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมพระเทพวิม