การประชุมการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในหน่วยงานทางการศึกษา

                13 มิถุนายน 2562 นายสุวัฒน์ชัย แสนราช รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการเปิดการประชุมการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในหน่วยงานทางการศึกษา :องค์กรคุณธรรม การอบรมสัมมนาในครั้งนี้ กำหนดจัดประชุมสัมมนา จำนวน 1 วัน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดขอนแก่น ผู้รับใบอนุญาต/ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยภายใน สนง.ศธจ.ขอนแก่น ผู้ตรวจสอบภายใน นิติกร และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น จำนวน 120 คน งบประมาณได้รับสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คณะวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช. ภาค 4) ณ ห้องประชุมบริรักษ์ 1 ชั้น 8 โรงแรมวีวิช อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น    

ภาพกิจกรรม