การบรรจุและปฐมนิเทศ ผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4

         18 เมษายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เรียกบรรจุและปฐมนิเทศ ผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 ซึ่งในครั้งนี้มีผู้สอบแข่งขันได้และแต่งตั้งจำนวน 96 อัตรา มารายงานตัวจำนวน 92 ราย สละสิทธิ์ จำนวน 4 ราย ซึ่งบัญชีอัตราว่างเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้มีดังนี้ 
1. ภาษาจีน จำนวนอัตราว่าง 4 เรียกบรรจุลำดับที่ 8-11 
2. ดนตรีสากล จำนวนอัตราว่าง 3 เรียกบรรจุลำดับที่ 3-5
3. คณิตศาสตร์ จำนวนอัตราว่าง 15 เรียกบรรจุลำดับที่ 47-61
4. ภาษาไทย จำนวนอัตราว่าง 14 เรียกบรรจุลำดับที่ 56-69
5. ภาษาอังกฤษ จำนวนอัตราว่าง 24 เรียกบรรจุลำดับที่ 49-72
6. วิทยาศาสตร์ จำนวนอัตราว่าง 3 เรียกบรรจุลำดับที่ 12,15-16
7. วิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวนอัตราว่าง 3 เรียกบรรจุลำดับที่ 3-5
8. ฟิสิกส์ จำนวนอัตราว่าง 2 เรียกบรรจุลำดับที่ 5-6
9. สังคมศึกษา จำนวนอัตราว่าง 4 เรียกบรรจุลำดับที่ 9-12
10. พลศึกษา จำนวนอัตราว่าง 3 เรียกบรรจุลำดับที่ 10-12
11. ศิลปศึกษา จำนวนอัตราว่าง 1 เรียกบรรจุลำดับที่ 5
12. คอมพิวเตอร์ จำนวนอัตราว่าง 2 เรียกบรรจุลำดับที่ 6-7
13. ปฐมวัย จำนวนอัตราว่าง 18 เรียกบรรจุลำดับที่ 43-60
ในการนี้มีผู้สละสิทธิ์ จำนวน 4 ราย 1. นางสาวกฤติยา เพชรนาค กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ สอบได้ลำดับที่ 52 2)นางสาวสุทธาธิณี ป่าโพธิ์ชัย กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาตร์ทั่วไป สอบได้ลำดับที่ 4 3)นายรัตนพล 
กลมเกลียว กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป สอบได้ลำดับที่ 5 4)นายปรเมษฐ นามไพร กลุ่มวิชาสังคมศึกษา สอบได้ลำดับที่ 10
ซึ่งวันนี้ไดรับเกียรติวิทยากรในการบรรยายพิเศษ จาก ดร.ทวีศิลป์ สารเสน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น บรรยายพิเศษเรื่อง “สิทธิประโยชน์พึงได้รับจาก สำนักงานงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น และการปฏิบัติตนในฐานข้าราชการครูที่ดี” และดำเนินการปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่เพื่อมอบนโยบาย โดย ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้ให้นโยบายในการรับราชการในตำแหน่งข้าราชการครู สรุปได้ดังนี้ การจะเป็นข้าราชการครูที่ดี จะต้องมี 5 ดี ดังนี้ 1. ความรู้ดี 2.สอนดี 3. ประพฤติดี 4. จิตใจดี 5.เป็นแบบอย่างที่ดี และได้มอบหนังสือส่งตัวเพื่อไปรายงานตัวให้กับตัวแทนในแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
วิไลพร/ภาพ/ข่าว

ภาพกิจกรรม