การติดตามการสำรวจข้อมูลเด็กปฐมวัยและเยาวชนนอกระบบ ตามโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาของจังหวัดขอนแก่น

วันที่ ๑๗ ตค. ๖๒ เวลา ๐๙.๓๐น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานการติดตามการสำรวจข้อมูลเด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชนนอกระบบตามโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาของจังหวัดขอนแก่น
โดยมีนายศิริพันธ์  ศรีกงพลี ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ คณะทำงาน และคณะติดตามลงพื้นที่สำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ของอำเภอเมือง เพื่อติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการสำรวจต่อไป