การตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายพีระ รัตนวิจิตร)

        วันที่  7 กุมภาพันธ์ 2563 นายพีระ รัตนวิจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธการ เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการตรวจราชการ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้เข้ารับมอบนโยบายประกอบไปด้วย ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1-5 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตมัธยมศึกษา เขต 25 ผู้อำนวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียน ประธานโรงเรียนเอกชน นายกสมาคมโรงเรียนเอกชน ประธานอาชีวศึกษา ผูู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา โดย ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นกล่าวต้อนรับ และรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลโมโลี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น