การดำเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในสังกัด

    หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นดำเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในสังกัด ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2562 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพกิจกรรม