การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 ( ภาค ค)

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการ ดำเนินการสอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 ซึ่งมีผู้สอบผ่านภาค ก ภาค ข รวมทั้งสิ้นจำนวน 224 ราย มาสอบจำนวน ราย 224 ราย ไม่มีผู้ขาดสอบ และได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบตามห้องสอบภาค ค พร้อมด้วย พ.ต.ต.สันติ มุุริจันทร์ ประธาน อกศจ.ขอนแก่น นายอุดมพร กันทะใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 นายวิโรจน์ ค้อไผ่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ซึ่งการดำเนินการสอบภาค ค ดังกล่าวเป็นไปอย่างเรียบร้อย ณ สนามสอบโรงเรียนขามแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น