Monthly Archive: กุมภาพันธ์ 2022

ศธจ.ขอนแก่นร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ ดร.สุภชัย จันปุ่ม รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 12

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.กฤต ส...

การรับรายงานตัวและเลือกสถานศึกษาของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 8

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.กฤต ส...

การประชุมโครงการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนา ครูรุ่นใหม่ ปีที่ 2 “การถอดบทเรียนระดับภูมิภาค”

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08....

ต้อนรับนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนงานตรวจราชการในเขตตรวจราชการที่ 12

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวล...

การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ประเภท “สถานศึกษา” ขนาดใหญ่ ระดับกลุ่มจังหวัด

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวล...

หลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ 2565

หลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ 2565

หลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้...

การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565

การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565

การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่เห็น...

การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี2565

การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี2565

การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่เห็น...

การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี2565

การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี2565

การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่เห็น...