Monthly Archive: สิงหาคม 2021

การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการทำงานออนไลน์ “Smart Online Meeting”

31 สิงหาคม 2564 นายกันตธี เนื่องศร...

การอบรมการนำเข้าข้อมูลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (NISPA/CATAS) ของสถานศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รุ่นที่ 2

25 สิงหาคม 2564 นายสุภชัย จันปุ่ม ...

การอบรมการนำเข้าข้อมูลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (NISPA/CATAS) ของสถานศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รุ่นที่ 1

24 สิงหาคม 2564 นายกันตธี เนื่องศร...

ประกาศ เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลและได้รับรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

ประกาศ เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาที่ผ...

ประกาศผลการคัดเลือกการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

ประกาศผลการคัดเลือกการประกวดระเบีย...

เรียกบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5

เรียกบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5

เรียกบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบ...