Monthly Archive: กรกฎาคม 2021

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และ บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน ค่ารักษาพยาบาล และการศึกษาบุตร ประจำเดือน กรกฏาคม 2564

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการผู้อำนวยกา...

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ผลการคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best  Practices) ด้านการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย(ด้านผู้บริหาร)และด้านการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย(ด้านครูผู้สอน) ระดับจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2564 (รอบที่ 2 ประเมินจากสภาพจริง)

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ผลการคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) ด้านการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย(ด้านผู้บริหาร)และด้านการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย(ด้านครูผู้สอน) ระดับจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2564 (รอบที่ 2 ประเมินจากสภาพจริง)

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอน...

หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์การประชุมเสวนาเสริมสร้างเครือข่ายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”บูรณาการสอนเด็กไทย ตระหนักรู้รักษาธรรมชาติ”

หนังสือแจ้งประชสัมพันธ์การประชุมเส...

แจ้งกำหนดจัดการอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การพัฒนางานด้านวิชาการในโรงเรียนเอกชน

แจ้งกำหนดจัดการอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานด้านวิชาการในโรงเรียนเอกชน

แจ้งกำหนดจัดการอบรมการอบรมเชิงปฏิบ...

ประชาสัมพันธ์ เชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากร ทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรการอบรม “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม”

ประชาสัมพันธ์ เชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากร ทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรการอบรม “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม”

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ข...

ประชาสัมพันธ์ การเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์หลักสูตรการอบรม “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทรเกษม”

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ข...

การอบรมโครงการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ธรรมะกับการทำงาน งานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย์”

21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ส...

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ผลการคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best  Practices) ด้านการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย(ด้านผู้บริหาร)และด้านการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย(ด้านครูผู้สอน) ระดับจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2564 (รอบที่ 1 ประเมินจากเอกสาร)

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ผลการคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) ด้านการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย(ด้านผู้บริหาร)และด้านการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย(ด้านครูผู้สอน) ระดับจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2564 (รอบที่ 1 ประเมินจากเอกสาร)

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอน...

การประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการและแนวทางการขับเคลื่อนวาระเร่งด่วนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

20 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 –...