Daily Archive: กุมภาพันธ์ 4, 2021

การจัดส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX)6 ของผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

การจัดส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะส...

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.2) ปีการศึกษา 2563

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกปร...

ให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดเรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

ให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดเรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

ให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรร...

การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา

      4 กุมภาพันธ์ ...