การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone ระดับจังหวัดขอนแก่น

    27 มกราคม 2564 ดร.สุ...