การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน ค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน มกราคม 2564

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการผู้อำนวยกา...