Monthly Archive: มกราคม 2021

ศธจ.ขอนแก่นลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาการศึกษา และจากบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

     28 มกราคม 2564...

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone ระดับจังหวัดขอนแก่น

    27 มกราคม 2564 ดร.สุ...

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน ค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน มกราคม 2564

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการผู้อำนวยกา...

การเรียกบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 9

วันที่ 20 มกราคม 2564 สำนักงานศึกษ...

การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ชั้น ป.6 และชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2563

การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับช...

แนวทางการจัดส่งนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 กรณีที่มีการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

แนวทางการจัดส่งนมโรงเรียน ภาคเรียน...

การเรียกบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 9 เพิ่ม

การเรียกบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกบุค...

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกำหนดการเปิดและปิดภาคเรียน การนับเวลาเรียน การอนุมัติการจบการศึกษา และการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2563

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกำหนดการ...