Daily Archive: พฤศจิกายน 12, 2020

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาต...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการค...