เปิดโลกปฐมวัย สายสายใย ไทเมืองขอนแก่น 63

         ...