Daily Archive: กันยายน 3, 2020

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น   เรื่อง  การกำหนดวันหยุดราชการเป็นวันทำการปกติ (เฉพาะกิจ)

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเป็นวันทำการปกติ (เฉพาะกิจ)

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอน...

การสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

การสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

การสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนา...

ข้อมูลเชื่อมโยงการให้บริการด้านสุขภาพระหว่างสถานศึกษาและสถานบริการสาธารณสุข ปี 2563

ข้อมูลเชื่อมโยงการให้บริการด้านสุขภาพระหว่างสถานศึกษาและสถานบริการสาธารณสุข ปี 2563

ข้อมูลเชื่อมโยงการให้บริการด้านสุข...

การเปิดฟังความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

การเปิดฟังความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

การเปิดฟังความคิดเห็นของนักเรียน น...