Daily Archive: สิงหาคม 7, 2020

ประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมค่ายอบรมเข้มทางวิชาการ เพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และต่อยอดคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมค่ายอบรมเข้มทางวิชาการ เพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และต่อยอดคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

หนังสือแจ้งพร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับพื้นที่การศึกษา

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับพื้นที่การศึกษา

หนังสือแจ้งและสิ่งที่ส่งมาด้วย