Monthly Archive: สิงหาคม 2020

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพฐ. 63 ภาค ก และภาค ข

         ...

เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 10

เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรร...

ผลการคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ( Best Practices) ด้านการบริหาร การจัดการศึษาปฐมวัย(ด้านผู้บริหาร)และด้านการจัดประสบกรณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย (ด้านครูผู้สอน) ระดับจังหวัดขอนแก่น ประจำปี2563 ( รอบที่2 ประเมินจากสภาพจริง)

ผลการคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติท...