แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานศึกษำธิการจังหวัดขอนแก่น ไ...