รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำ...