กฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรว...