กฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศ...