กฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และว...