Monthly Archive: เมษายน 2020

ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี 2563

ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี 2563

ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันควบคุ...

การสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2563

การสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2563

การสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยา...

ขอความร่วมมือพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ขอความร่วมมือพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

  ขอความร่วมมือพิจารณามติคณะก...

การเรียกบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 5

การเรียกบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกบุค...

ของดการจัดกิจกรรมมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563

ของดการจัดกิจกรรมมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563

ของดการจัดกิจกรรมมูลนิธิเปรม ติณสู...

เลิกกิจการโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

เลิกกิจการโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

  เลิกกิจการโรงเรียนเอกชนนอกร...

โครงการพัฒนาสมรรถนะครูกับการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์

โครงการพัฒนาสมรรถนะครูกับการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์

โครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนออนไลน์

แนวปฏิบัติของโรงเรียนเอกชนในระหว่างปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ช่วงระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แนวปฏิบัติของโรงเรียนเอกชนในระหว่างปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ช่วงระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  แนวปฏิบัติระหว่างปิดเรียนด้...