ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกหลักฐานการศึกษา

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกหล...