สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยม ติดตาม และให้กำลังใจ บุคลากรและนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562

วันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2563...