ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจ้ง สร้างความเข้าใจและมอบนโยบายงานการศึกษาเอกชนผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video canference)

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แ...