การปรับเพิ่มค่ารักษาพยาบาลของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนจากเดิม100,000บาท เป็น150,000บาท

เรื่อง การปรับเพิ่มค่ารักษาพยาบาลข...