Monthly Archive: ธันวาคม 2019

ขอรับบริจาคทรัพย์ สิ่งของ เพื่อสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๓

ขอรับบริจาคทรัพย์ สิ่งของ เพื่อสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๓

Scan_20191219-แปลง

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาชนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ EN-Camp ปีที่ 2

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาชนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ EN-Camp ปีที่ 2

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครง...

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เรียกบรรจุครูและปฐมนิเทศ ผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 6

  16 ธันวาคม2562 สำนักงานศึกษ...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือภายใต้โครงการ เครือข่ายพันธมิตรเพื่อการศึกษาและมีงานทำ ของโรงเรียนในการกำกับดูแลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

  13 ธันวาคม2562 ดร.สุภชัย จั...

การรายงานการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและการเปลี่ยนแปลงผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

เรื่อง    การรายงานการแต่งตั้งผู้ป...

ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย  ทำนองสรภัญญะ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภททีม ๕ คน

ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภททีม ๕ คน

ประกาสหลักเกณฑ์การประกวดสวดมนต์หมู...

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

Scan_20191212-แปลง

เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 6 (เพิ่มเติม)

เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรร...

การเรียกบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3

การเรียกบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกบุค...