Daily Archive: ธันวาคม 13, 2019

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือภายใต้โครงการ เครือข่ายพันธมิตรเพื่อการศึกษาและมีงานทำ ของโรงเรียนในการกำกับดูแลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

  13 ธันวาคม2562 ดร.สุภชัย จั...

การรายงานการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและการเปลี่ยนแปลงผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

เรื่อง    การรายงานการแต่งตั้งผู้ป...