Daily Archive: ธันวาคม 12, 2019

ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย  ทำนองสรภัญญะ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภททีม ๕ คน

ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภททีม ๕ คน

ประกาสหลักเกณฑ์การประกวดสวดมนต์หมู...

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

Scan_20191212-แปลง