Daily Archive: ธันวาคม 4, 2019

การศึกษาสภาพการปฏิบัติงาน ปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนของครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผ...

คำสั่งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 2 ปี 2562 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5)

คำสั่งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทา...

คำสั่งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 2 ปี 2562 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3)

คำสั่งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทา...