Monthly Archive: พฤศจิกายน 2019

การออกตรวจติดตามดูแลเฝ้าระวังสถานการณ์/ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ในเทศกาลวันลอยกระทง

    วันที่11พฤศจิกายน 25...

การติดตามและประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การติดตามและประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การติดตามและประเมินกระบวนการจัดการ...

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปลูกฝังวิธีคิ...

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิเปรม...

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง สู่สังคมดิจิทัลในอนาคต

หนังสือ 1รายชื่อโรงเรียนนอกโครงการ...