Monthly Archive: พฤศจิกายน 2019

โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

โครงการเพิ่มท้กษะด้านอาชีพแก่นักเร...

หนังสือ PLC ให้มีนวัตกรรม เล่มที่ 1-8 (ผู้เรียบเรียง ดร.นัตยา หล้าทูนธีรกุล) ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ขอนแก่น

หนังสือ PLC ให้มีนวัตกรรม เล่มที่ ...

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง สู่สังคมดิจิทัล

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒ...

ธรรมาภิบาลกับการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

  ชื่อผลงาน ธรรมาภิบาลกับการส...

ประกาศ กศจ.ขอนแก่น เรื่อง นโยบายการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

ประกาศ กศจ.ขอนแก่น เรื่อง นโยบายกา...