ขอความร่วมมือประชาสัมพันธํ์ เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภททีม ๕ คน

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เชิญชวน...