การออกตรวจติดตามดูแลเฝ้าระวังสถานการณ์/ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ในเทศกาลวันลอยกระทง

    วันที่11พฤศจิกายน 25...