Daily Archive: มิถุนายน 21, 2019

การคัดเลือกสถานศึกษา และบุคลากรสถานศึกษาผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 จังหวัดขอนแก่น

การคัดเลือกสถานศึกษา และบุคลากรสถานศึกษาผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 จังหวัดขอนแก่น

การคัดเลือกสถานศึกษา และบุคลากรสถา...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ของจังหวัดขอนแก่น โครงการ Teams For Education:TFE

21 มิถุนายน2562 ดร.สุภชัย จันปุ่ม ...