Monthly Archive: มิถุนายน 2019

เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้รอบที่ 5 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. พ.ศ.2561

เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้รอบที่ 5...

การสรรหาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น (แก้ไขเพิ่มเติม)

การสรรหาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน...

ศธจ.ขอนแก่น ลงพื้นที่ปฏิบัติการนิเทศในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดขอนแก่น

  วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ผู้...

เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบ การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(1) (ศึกษานิเทศก์) กรณี ปกติ

  เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอ...

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ “การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม ระดับจังหวัด ” ครั้งที่ 1/2562

    วันที่ 25 มิถุนายน 2...

การนำเข้าข้อมูลผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

การนำเข้าข้อมูลผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

การนำเข้าข้อมูลผ่านระบบดูแลและติดต...

การคัดเลือกสถานศึกษา และบุคลากรสถานศึกษาผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 จังหวัดขอนแก่น

การคัดเลือกสถานศึกษา และบุคลากรสถานศึกษาผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 จังหวัดขอนแก่น

การคัดเลือกสถานศึกษา และบุคลากรสถา...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ของจังหวัดขอนแก่น โครงการ Teams For Education:TFE

21 มิถุนายน2562 ดร.สุภชัย จันปุ่ม ...