Monthly Archive: พฤษภาคม 2019

ประชาสัมพันธ์  โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาสัมพันธ์ โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาสัมพันธ์ โครงการยกย่องเกียรติ...

ต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฝึกสอนภาษาจีนในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

  22 พฤษภาคม 2562 ดร.สุภชัย จ...

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้าย,รั้ว และปรับปรุงเสาธงและภูมิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding)

   เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้ว...

ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาครูที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ประจำปี พ.ศ. 2562 ของหน่วยพัฒนาครูสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

  ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลัก...