Monthly Archive: พฤษภาคม 2019

ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาครูที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ประจำปี พ.ศ. 2562 ของหน่วยพัฒนาครูสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

  ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลัก...