Monthly Archive: พฤษภาคม 2019

การประชุมขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ

การประชุมขับเคลื่อนการป้องกันการทุ...

การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของโรงเรียนเอกชนในสังกัด

การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่า...

ต้อนรับคณะติดตาม โครงการติดตามเชิงบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  29 พฤษภาคม 2562 นายสุวัฒน์ช...

ปฏิทินการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ปีการศึกษา  2561

ปฏิทินการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการดำเนินงานโครงการสถานศึกษา...

ประชาสัมพันธ์ โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาสัมพันธ์ โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาสัมพันธ์ โครงการยกย่องเกียรติ...