Monthly Archive: พฤษภาคม 2019

การประชุมขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ

การประชุมขับเคลื่อนการป้องกันการทุ...

การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของโรงเรียนเอกชนในสังกัด

การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่า...

ต้อนรับคณะติดตาม โครงการติดตามเชิงบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  29 พฤษภาคม 2562 นายสุวัฒน์ช...

การสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์  กองทุน Mizuho  Asian  Fund  2019

การสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ กองทุน Mizuho Asian Fund 2019

การสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิ...

ปฏิทินการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ปีการศึกษา  2561

ปฏิทินการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการดำเนินงานโครงการสถานศึกษา...

ประกาศผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๒

ประกาศผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๒

ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นจัดการประก...

ประชาสัมพันธ์ โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาสัมพันธ์ โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาสัมพันธ์ โครงการยกย่องเกียรติ...

ประชาสัมพันธ์ โครงการยกย่องเกียรติ...