Monthly Archive: เมษายน 2019

แบบรายงานการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบรายงานการตรวจราชการ และติดตามปร...

การอบรมตามโครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

  วันที่ 4-5 เมษายน 2562 กลุ่...

แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานศึกษำธิการจังหวัดขอนแก่น ไ...