แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานศึกษำธิการจังหวัดขอนแก่น ไ...