Monthly Archive: มีนาคม 2019

การอบรมพัฒนาผู้บริหาร/หัวหน้าวิชาการโรงเรียนเอกชนด้านหลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผล ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-net เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียนให้สูงขึ้น

  ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิกา...

การอบรมพัฒนาผู้บริหาร/หัวหน้าวิชาการโรงเรียนเอกชน ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-net

  ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิกา...

ประชาสัมพันธ์การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์การสรรหาและพิจารณาคัด...

เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลโรงเรียนเอกชน ประจำเดือน มีนาคม 2562

เรื่อง เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล...

การประชุมรายงานข้อมูลเพื่อเตรียมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

25 มีนาคม 2562 ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศ...